Användarforum

I kundgruppen som använder verksamhetssystemet KomMa har det sedan ett antal år tillbaka funnits ett användarforum vars uppgift är att vara en partner till FKAB i det ständigt pågående utvecklingsarbetet. KomMa´s användarforum har sitt "årsmöte" i samband med de användarträffar som Fristad Konsult AB arrangerar. Vid dessa "årsmöten" utses en styrgrupp som har åtagit sig att föra kundernas talan gentemot Fristad Konsult AB. Denna styrgrupp kan övriga kunder vända sig till med idéer eller önskemål om man inte vill prata direkt med Fristad Konsult AB.

Styrgrupp

Medlemmarna i styrgruppen fungerar även som referenskunder om det finns önskemål från befintliga eller presumtiva kunder att t.ex. göra studiebesök. Efter överenskommelse med berörd kund i styrgruppen brukar även en av dessa kunder ta på sig rollen som pilotkund vid uppdateringar av KomMa’s programvara. Styrgruppen har årliga möten med Fristad Konsult AB i Fristad där diskussioner runt utvecklingen av KomMa samt kommande användarträffar sker.

Styrgruppen består av