Drift och underhåll

KomMa Arbetsorder ger användare möjlighet att lägga upp arbetsorder för olika driftsuppdrag som ger ansvarig arbetsledare/projektledare full kontroll på jobbets kostnader och vad som har debiterats till den egna budgeten eller kund/kostnadsbärare. KomMa arbetsorder erbjuder både automatisk samt manuell debitering av pågående arbetsorder. På arbetsordern kan givetvis er budget som helhet eller i delar t.ex. per verksamhet/objekt/aktivitet/frikoder läggas in vilket i senare skede ger en mycket bra uppföljning av jobbet både i KomMa men också i ert redovisnings- och uppföljningssystem. Flera olika arbetsorder kan också kopplas till ett driftsprojekt där det går att, på detaljnivå, följa upp sina olika driftsuppdrag.

I KomMa Arbetsorder kan kostnader för arbetstid, fordon/maskiner, övriga kostnader, leverantörsfakturor etc. hanteras på ett rationellt sätt.

Vill era arbetsledare vara mobila och samtidigt kunna administrera sina arbetsorder, sin personal och ha koll på sina ärenden så finns möjlighet till detta i den digitala enhet som önskas, tex i en mobiltelefon eller pekplatta

Drifts- och underhållspersonal kan även de se sina uppdrag, avrapportera tid, fordon eller övrigt i en site på en mobil enhet. I samband med att utförarna jobbar med ett tilldelat uppdrag kan de även hantera riskanalyser, egenkontroller och checklistor. De kan dessutom via sin webbsida anmäla ärenden direkt in till en ärendehanteringsrutin. I de fall utförarna går till sitt förråd/lager kan de också köra sina egna förrådsuttag direkt i siten mot denna verksamhet som hanteras i KomMa. Finns det bilder/anteckningar knutna till ett ärende/uppdrag kan personalen se dessa i sina mobiler. Personalen kan också ta ett kort och bifoga detta till sin avrapportering när de jobbar med checklistor eller anmäler ett ärende.

I de större verksamheterna finns ofta stödverksamheteter till driftverksamheten t.ex. lagerhantering, uthyrningsverksamhet, transportverksamhet. Dessa stödverksamheter kan hanteras i KomMa Förråd, KomMa Uthyrning och KomMa Transport.

KomMa Arbetsorder ger er det rätta och kompletta stödet i er drift- och underhållsverksamhet.