Entreprenadverksamhet
KomMa Arbetsorder

ger användare möjlighet att lägga upp arbetsorder för olika jobb/projekt som ger ansvarig arbetsledare/projektledare full kontroll på jobbets kostnader och vad som har vidaredebiterats till kund/kostnadsbärare. På arbetsordern kan givetvis er kalkyl som helhet eller i delar t.ex. per moment läggas in vilket i senare skede ger en mycket bra uppföljning av jobbet. Flera olika arbetsorder kan också kopplas till ett projekt där det går att, på detaljnivå, följa upp sina jobb ev. mot en budget/kalkyl.

Finns behovet att koppla en byggdagbok eller föra personalliggare på era jobb så finns även det stödet.

En arbetsorder kan debiteras/faktureras till kund med löpande pris, fastpris eller á conto. Vid debitering finns också möjlighet att använda olika typer av påslag om så önskas. Självklart skapar KomMa bokföringsfiler till ert ekonomisystem för intern bokföring och intern debitering eller fakturaunderlag/filer för intern eller extern fakturering.

I KomMa Arbetsorder kan kostnader för arbetstid, fordon/maskiner, övriga kostnader, leverantörsfakturor hanteras på ett rationellt sätt.

Vill era arbetsledare vara mobila och samtidigt kunna administrera sina arbetsorder, sin personal och ha koll på sina ärenden så finns möjlighet till detta i den digitala enhet som önskas, t.ex. i en mobiltelefon eller pekplatta.

Utförandepersonal kan även de se sina uppdrag, avrapportera tid, fordon eller övrigt i en site på en mobil enhet. I samband med att utförarna jobbar med ett tilldelat uppdrag kan de även hantera riskanalyser, egenkontroller och checklistor. De kan dessutom via sin webbsida anmäla ärenden direkt in till en ärendehanteringsrutin. I de fall utförarna går till sitt förråd/lager kan de också köra sina egna förrådsuttag direkt i siten mot denna verksamhet som hanteras i KomMa. Finns det bilder/anteckningar knutna till ett ärende/uppdrag kan personalen se dessa i sina mobiler. Personalen kan också ta ett kort och bifoga detta till sin avrapportering när de jobbar med checklistor eller anmäler ett ärende.

I de större verksamheterna finns ofta stödverksamheteter till entreprenadverksamheten t.ex. lagerhantering, uthyrningsverksamhet och transportverksamhet. Dessa stödverksamheter kan hanteras i modulerna KomMa Förråd, KomMa Uthyrning och KomMa Transport.

KomMa Arbetsorder ger er det rätta och kompletta stödet i er entreprenadverksamhet.